عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای شورای سیاست گذاری دبیرخانه دایمی کنفرانس

آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی

رئیس دبیرخانه و عضو هیات علمی واحد پرند

آقای دکتر جواد بهار آرا

عضو هیات علمی واحد مشهد

آقای دکتر رضا میرنژاد

عضو هیات علمی علوم پزشکی بقیه اله

آقای دکتر عبدالحسین شیروی

عضو هیات علمی واحد دامغان

خانم دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی

عضو هیات علمی تهران مرکزی

آقای دکتر مهدی شکرابی

عضو هیات علمی علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمد مهدی فیض آبادی

عضو هیات علمی علوم پزشکی تهران

آقای دکتر علی نبیونی

عضو هیات علمی خوارزمی

آقای دکتر محمد تقی خانی

عضو هیات علمی تربیت مدرس

آقای دکتر احمد مجد

عضو هیات علمی تهران شمال

آقای دکتر علی پازوکی

عضو هیات علمی علوم پزشکی ایران

آقای دکتر کاظم پریور

عضو هیات علمی علوم و تحقیقات

آقای دکتر بهرام کاظمی

عضو هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر علیرضا ایرانبخش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26