عناوین اخبار واطلاعیه ها

هزینه های شرکت در کنفرانس

ثبت نام در سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس

هزینه ثبت نام

مبلغ (ریال)

دانشجویان عضو انجمن های حامی کنفرانس با ارایه مقاله

1300000

دانشجویان عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله

1600000

ثبت نام با تاخیر دانشجویان عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله (حداکثر  تا 21 مهرماه 1396)

1800000

دانشجویان غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس با ارایه مقاله

1500000

دانشجویان غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله

1800000

ثبت نام با تاخیر دانشجویان غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله (حداکثر تا 21 مهرماه 1396)

2000000

هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد عضو انجمن های حامی کنفرانس با ارایه مقاله

1800000

هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله

2100000

ثبت نام با تاخیر هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله (حداکثر تا 21 مهرماه 1396)

2300000

هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس با ارایه مقاله

2000000

هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله

2300000

ثبت نام با تاخیر هیات علمی و شرکت کنندگان آزاد  غیر عضو انجمن های حامی کنفرانس بدون ارایه مقاله (حداکثر تا 21 مهرماه 1396)

2500000

هزینه یک مقاله اضافی

500000

هزینه دو مقاله اضافی

1000000

اعضای محترم هیات علمی اسکن کارت شناسایی خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل، آپلود فرمایند.

دانشجویان محترم اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل، آپلود فرمایند.

اعضای محترم انجمن های علمی حامی کنفرانس اسکن کارت شناسایی خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل، آپلود فرمایند.

* هزینه ثبت نام با مقاله  را بعد از داوری به شماره حساب 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز فرمایید و فیش بانکی را در بخش مربوطه آپلود نمایید.

* هزینه ثبت نام بدون مقاله را  به شماره حساب 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز فرمایید و فیش بانکی را در بخش مربوطه آپلود نمایید.

  

ثبت نام غیر حضوری در سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم ژنومیکس و پروتئومیکس

هزینه ثبت نام

مبلغ (ریال)

ثبت نام غیر حضوری
 

500000

 * هزینه ثبت نام با مقاله  را بعد از داوری به شماره حساب 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز فرمایید و فیش بانکی را در بخش مربوطه آپلود نمایید.


 

  

ثبت نام در کارگاه های جنبی و  مجلات همکار در سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم  ژنومیکس و پروتئومیکس

 لطفا به بخش کارگاه های جنبی و مجلات مراجعه فرمایید.

 
 

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26