عناوین اخبار واطلاعیه ها

محورهای کنفرانس

میکروبیولوژی، ایمونولوژی، پروبیوتیک

سلولهای بنیادی، کشت سلول و بافت

بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی

هماتولوژی، انکولوژی، پاتولوژی و آناتومی

فیزیولوژی، فارماکولوژی

اثر متقابل تغذیه و دارو در ژنوم و ژنتیک

ژنتیک و بیماریهای ژنتیکی

علوم سلولی مولکولی و تکنوینی

بیوانفورماتیک

همراه با نشست فناوری و کارآفرینی


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26